تاريخ روز : دوشنبه 04 شهریور 1398

شرکت پتروشیمی خراسان

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

تمدید پرداخت سود سهامسود سهامداران حقیقی که از طریق شعب بانک رفاه کارگران در سرارسر کشور از تاریخ 1396/03/20 به مدت 8 ماه پرداخت می گردید، تا تاریخ 1396/12/20 تمدید گردیده است.
کلیه سهامداران حقوقی که تا کنون سود سهام خود را دریافت ننموده اند با اعلام کتبی تا تاریخ 1396/12/20نسبت به دریافت سود سهام خود اقدام فرمایند.