تاريخ روز : چهارشنبه 29 اسفند 1397

شرکت پتروشیمی خراسان

  

صفحه یک 

 

  

سهامداران محترم میتوانند برای دریافت سود سهام خود، همراه کارت ملی به هرکدام از شعب بانک رفاه کارگران مراجعه فرمایند